Gaziler, Şehit Aileleri, Terör Malulleri İle Dul Ve Yetimlerine Sağlanan Haklar

2019-10-23 18:30:16

Gaziler, Şehit Aileleri, Terör Malulleri İle Dul Ve Yetimlerine Sağlanan Haklar 

Sorumlu Bakanlık-Genel Müdürlük: Gazi, gazi yakınları ve şehit yakınları ile ilgili Bakanlık; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır.

Bu bakanlığa bağlı, Şehit Yakınlar ve Gaziler genel Müdürlüğü vardır.

İllerde, sosyal politikalar il müdürlükleri, ilçelerde sosyal hizmet merkezleri; gazilere, gazi ve şehit yakınlarına hizmet vermektedir.

TC AnayasasıMadde 10: Çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

Muharip Gazi: Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından harbe fiilen katılanları, ifade eder.

Malul Gazi: Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya Devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurtiçi ve yurtdışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının tesiriyle veya harp bölgesindeki harekât ve hizmetler sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenleri ifade eder.

Terörle Mücadele Kanununda Yer Alan Yardımlar:

 

1. Kamu Görevlileri: Yurt içinde ya da yurt dışında görevli iken terör olaylarında yaralanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenler hakkında; kendi ya da yakınlarına aylık bağlanır.

 

2. Bağlanan maaş tutarı: Yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden, diğerlerine mevcut aylıkları üzerinden, 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir. Bu ödemeler SGK tarafından hazineden karşılanır.

3. Kamu Konutlarından Yararlanma: Yurtiçinde veya yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malul olanların kendileri, ölenlerin dul ve yetimleri, Kamu Konutları Kanununda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, herhangi bir kira bedeli alınmaksızın on yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam edebilirler.

4. Kira yardımı: Kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgâh olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devletçe karşılanır; ancak kamu konutlarından kira ödemeksizin yararlanılan süre, kira yardımından yararlanılan süreden düşülür. Yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de istekleri halinde bir yıl süre ile Devletçe karşılanır.

5. Kendilerine hediye edilen evler hakkında: Maluller ile hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine yapılan taşınmaz mallar için,  veraset ve intikal vergisi, devir işlemleri harçları ve döner sermaye ücretleri ve bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar için tahakkuk edecek damga vergisi ödenmez.  .

6. Hastanelerden ücretsiz yararlanma: Malûl olanlar ile ölenlerin dul ve yetimleri, tanıtım kartlarını göstererek, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bütün hastanelerde ücretsiz muayene ve tedavi edilirler.

Kanun kapsamındaki olaylar sebebiyle yaralananlar, tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen süre içinde sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan, aynı sebeplerle tedavi gören malul kamu görevlilerine ilişkin hükümler çerçevesinde yararlandırılır.

Gazi ve eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerle, şehit eşleri ve hak sahibi çocukları (SGK üzerinden bakmakla yükümlülük) muayene katılım ücreti alınmaz. Özel hastanelere doğrudan başvuru yapabilirler ve özel hastanelerde ilave ücret ödemezler.

7. Yurt içi ve yurt dışı tedavi imkanı: Malûl olanların eksilen vücut organları, yurt içi veya yurt dışında en son teknik usûllere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlatılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır.

Uluslararası yurt dışı doku bilgi bankalarınca yapılmış kök hücre donör tarama ve temin işlem bedellerinin geriye dönük olarak ödenmesi sağlanmıştır. Kordon kanı temini SGK tarfından karşılanmaktadır.

8. Bakım Hizmeti: Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz olanlar ile kimsesizler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait, bunlar bulunmadığı takdirde özel rehabilitasyon ve bakım merkezleri, yurtlar ve huzurevlerinde parasız olarak veya masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere barındırılır, baktırılır.

Evde bakım ihtiyacı olanlar için: Bakıma muhtaç derecede ağır engelli olanların, bu durumlarını engelli sağlık raporu ile belgelemeleri halinde, hane geliri kişi başı asgari ücretin üçte ikisinden az olanların adına, akrabası olan bakım verecek kişiye evde bakım maaşı bağlanır.

9. Erbaş ve erlerden veya geçici veya gönüllü köy korucuları;, bunların eş, ana ve babaları ile bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına giren çocukları da haklardan yararlandırılır.

10. Maaşları Kesilenler: Kendilerine aylık bağlanan dul ve yetimler; ilgili sosyal güvenlik kurumları mevzuatı gereği aylıklarının kesilmesi halinde, bu madde ile verilen diğer haklardan da yararlanamazlar. 

Terörden zarar gören diğer kişilere yardım    

Terör eylemlerinden dolayı yaralananların tedavileri Devlet tarafından yapılır. Zarar gören, can ve mal kaybına uğrayan vatandaşlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan öncelikle yardım yapılır. Bu fondan ilk ve orta öğrenim çağındaki şehit çocuklarının öğrenim masrafları karşılanır.

İstihdam hakkından kimler yararlanır?

a) Terör olayları nedeniyle hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; 

Ana, baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi; 

Eş veya çocuğu yoksa ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, 

Ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi,

Ana, baba veya kardeşlerin bu hakkı kullanmaması durumunda eş veya çocuklardan toplam iki kişi, 

b) Malullerin kendileri veya eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,  

c) Malul sayılanlardan hayatını kaybedenlerin ise eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,  

ç) Engelli hale gelenlerin kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin ise eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, yararlanır. 

Atamalarda öğrenim durumu:

1. Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara; 

2. Ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların, atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması koşuluyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, 

3. Bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının ise memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. 

4. Tazminat hakkından yararlandırılanların kendilerinin istihdam hakkından yararlanmaları ve ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olmaları halinde atama teklifleri memur unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılır. İşçi kadrolarına yapılacak atama teklifleri sürekli işçi unvanlı kadroya yapılır.

İstihdam edileceklerin tespiti ve atama: Bu madde kapsamında başvuranlardan hak sahibi olanlar AÇSHB tarafından tespit edilerek, liste hâlinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Hak sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına atama teklifleri, Devlet Personel Başkanlığınca kura usulü ile yapılır.

Muharip Gazi Şeref Aylığı: Sosyal güvencesi olanlara şeref aylığı bağlanır. Sosyal güvencesi olmayanlara ise bir aylık asgari ücret tutarı ödenir. Hak sahibinin ölümü halinde şeref aylığı, dul eşe ve %75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. Yukarıda belirtildiği üzere eşe ödenecek rakam % 75 oranını geçmektedir.

Haciz işleminden muafiyet: Gazilere, gazi ve şehit yakınlarına bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez.

Yüksek öğrenim hakkı: Gazilerden; Paralimpik ve Deafolimpik Oyunları, Dünya Özel Olimpiyat Oyunları’nda ilk üç dereceyi alanlara milli sporcularda olduğu gibi özel bir puan verilmektedir. Bu gençler de özel yetenek sınavlarına girmeyecek ve yerleştirmelerini ÖSYM yapacaktır. YGS olmadan Yüksek Öğrenime yerleşme hakkı verilmiştir.

Vergi muafiyetleri/ücret indirimleri

1. Emlak vergisinden muafiyet: Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’ yi geçmeyen tek konut olması halinde, belediyelere müracaat edilerek muafiyetten yararlanılır. Yazlık olarak kullanılan evlerde ve arsalarda muafiyet yoktur.

2. Gelir vergisi indirimi: Engelli kartı bulunanlara, engellilik gelir vergisi indirimi uygulanır. 

3. Gümrük muafiyeti: Gümrük Kanuna göre, malul ve sakatların kullandığı özel eşyalar, gümrük vergisinden muaftır.

4. Araç ithali: Sol bacak engeli olan, aracı kendisi kullanacak gazilerde özel tertibat aranmaz ve bu kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulan, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 cc.’ye kadar olan otomobiller gümrük vergisinden muaftır. Bu kapsamdaki kişilerin özel tertibatı bulunmayan (örneğin otomatik vitesli) araçları da ithal edebilmesi mümkündür.

5. Yurt içinden ÖTV istisnalı araç alımı: Engellilik derecesi %90’ın altında olanlar için aranan şartları sağlaması (Tebliğde geçen ortopedik engel durumu, bakınız engelliler için haklar) halinde belli bir engellilik derecesi aranmaz.

Engelli park yeri kullanımı: Gazilerin,  plakasında engelli işareti bulunan araçlarıyla hastane, banka, postane, alışveriş merkezleri gibi yerlere gidiş gelişlerinde yaptıkları park esnasında, gazi olduklarını gösteren belgelerini araçlarının ön camında bulundurmaları halinde, engelliler için park kartı uygulamasından faydalanmaları sağlanacaktır. Bu araçlar için engelli park kartını, Trafik Tescil Şubelerinden alabilirler.

 

Gazilerin araçlarını karayolu üzerinde 15 (on beş) dakikayı geçmemek üzere park etmelerine trafik güvenliği açısından alınmış tedbirlere uymak ve araçlarının ön camına engelli park kartı/gazi belgesi koymak koşulu ile izin verilecektir.

 

TSK ve Emniyet Teşkilatı Gazileri için göreve devam etme hakkı: TSK’da görevli olan gazilerin göreve devam etmeleri: Maluliyetine karar verilmiş olup, göreve devam etmek isteyenler, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında değerlendirilir ve uygun bulunanlar Genel Kurmay Başkanlığından “olur” aldıklarında TSK’da uygun görev yerleri ve mevcut statüleri ile istihdam edilir.

Emniyet Teşkilatı personelinden vazife malulü olanlar, EGM Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre sağlık şartları uygun olanlar, görev ya da sınıf değiştirerek, kurumlarında operasyonel olmayan birimlerde görev yapabilirler.

Hususi Damgalı Pasaport: Emsalleri esas alınarak yükseltilmesi suretiyle 1, 2 veya 3. Derece maaş derecesine gelen vazife/harp malullerinin kendilerine, eşlerine ve bunların yanında yaşayan evli olmayan ve çalışmayan kız çocuklarına ve yine yanında yaşayıp reşit olmayan erkek çocuklarına talepleri halinde diğer şartları da taşımaları kaydıyla Hususi Damgalı Pasaport verilir.

Pasaport başvurusu; Kişinin bağlı olduğu kuvvet komutanlığından alacakları derece ve kademe gösterir belge,         malul belgesi ve nüfus müdürlüklerinden istenen diğer belgelerle bulundukları yerdeki nüfus müdürlüklerine yapılır.

Mehmetçik Sigorta Ödemesi: TSK’da görevli personelin düşük miktar karşılığı sigorta yaptırmaları halinde, hizmette bulundukları sürede, her ne sebeple ve suretle olursa olsun vefat etmeleri halinde ya da “askerliğe elverişli değildir” raporu alarak malul olmaları halinde; kendilerine, hak sahibi vefat etmiş ise; eş, çocuk, ana ve babalarına ilgili sigorta şirketinden belirlenen miktarda ödeme yapılır.

Faizsiz konut kredisi: TOKİ tarafından şehit ailelerine, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine; konut kredisinde faiz uygulanmaz. Hak sahipleri, istekleri halinde; kredi talep dilekçesi, SGK tarafından verilen hak sahipliği belgesi, nüfus cüzdanı, alacağı evin sahibine ait tapu veya onaylı örneği ile Ziraat Bankası şubelerine başvurmalıdır. Kredi miktarı her yıl TÜİK tarafından belirlenir.

Kredinin geri ödenmesi, hak sahibinin aylığının ¼’ü tutarında SGK tarafından kesilir.

Bu haktan, öncelikle malulün kendisi, kişinin kredi hakkından yararlanmadan vefatı halinde, dul eşi, eşi hayatta değilse veya evlenmemişse, çocuklarından en az birisinin yetim aylığı alması kaydıyla, aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte buluna çocuklarına, bu kişiler de yoksa öncelikle anaya olmak üzere ana ve babasına, bir konut ile sınırlı olmak üzere yararlanma hakkı verilir.

TOKİ konutları: Malul olan ve SGK tarafından aylık bağlanan personel, TOKİ tarafından yapılan konutlarda, aynı ilde 5 yıldır ikamet ediyor olmak veya il nüfusuna kayıtlı olmak koşuluyla, kuraya tabi olmadan hak sahibidir. Bu hak dâhilinde daha önce TOKİ’den konut ya da kredi alınıp alınmadığına bakılmaz.  Konutun %10’u peşin, kalanı evin teslimini müteakip sabit taksitle 20 yılda ödenir.

TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinden yararlanma

Malul gaziler, eşleri, çocukları, bekâr iseler anne, baba ve kardeşleri ile birlikte bu tesislerden yararlanır. Aynı zamanda şehit yakınları da bu haktan yararlanırlar.

Her yıl 31 Aralık gününe dek garnizon komutanlıklarına ya da doğrudan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Şehit ve Gazi Şubelerine müracaat edilerek yararlanma talepleri iletilir.

Tıbbi malzeme ödenekleri ve tedavi işlemleri

Ortez, protez ile diğer iyileştirici araç/gereçler, herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama olmaksızın SGK tarafından karşılanır (gaziler için).

Aktif tekerlekli sandalye ödemesi; 3600 TL’dir.

Özellikli akülü tekerlekli sandalye ödemesi; 10 bin liradır.

Antekübit minder ödemesi (duyu kaybı olan ve uzun süre oturan hastalarda dekübit yaralarının oluşmasını önleyen kuru hava dolaşımlı, hücreli ya da jel oturma sistemli) bin liradır.

Diş implant bedeli ödemesi; her implant için 700 lira ödenir. Alt ve üst çenede en fazla +2er diş implant ücreti ödenir. Yaralanmaya bağlı, diş yokluğunda bu ödeme yapılır. Ayrıca protez ücreti, gerekli şartlar sağlandığında ücretsizdir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında, 3. Basamak hastanelerde rapor düzenlenmesi şartı yoktur. Her bir bölge için sınırlama olmadan fizik tedavi hizmeti alabilirler.

Gaziler, Bilkent Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine doğrudan başvuru yapabilirler. Burada gaziler için, spor faaliyetleri yapılmaktadır.

Tüp bebek tedavisi şartsız, ücretsizdir.  Tüp bebek tedavisinden son 3 yıl içerisinde tedaviden yanıt alamama ile 5 yıl ve 900 prim gün sayısı koşulu ve eşlerden herhangi birinin soy bağı kurulmuş sağ çocuğunun olmaması şartı kaldırılmıştır.

Şans oyunları bayiliği alma: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne müracaat edenlere, bayilik verilir.

Elektrik Ücret İndirimi: Gazi, gazi ve şehit yakınları için; elektrik faturalarında/kart ücretlerinde % 40 indirim uygulanır. Kişiler, yaşadıkları yerdeki elektrik dağıtım işletmesinden abonelik ve aboneliğin güncellenmesi hakkında bilgi alabilirler.

Su indirimi: Gazi, gazi ve şehit yakınları için; su faturalarında % 50’den az olmamak üzere indirim uygulanır. Kişiler, yaşadıkları yerleşim belediyesinden abonelik ve aboneliğin güncellenmesi hakkında bilgi alabilirler.

Ücretsiz ulaşım kartı

Gazi ve eşleri, şehit eşi ve çocukları, tüm ülkede geçerli olan ulaşım kartı ile şehir içi belediye ulaşımı (belediyenin hizmet aldığı tüm işletme vb. gibi otobüsler dâhil), TCDD, deniz yollarında (iç hat) ücretsiz seyahat ederler.

Digitürk İndirimi: Engelliler, gaziler ve şehit eşleri için Digitürk paketleri % 50 indirimlidir. Digiturk Paketlerinde %50 indirim kampanyasından yararlanabilmesi için engellinin aşağıdaki belgelerden biri ile durumu belgelemesi gerekmektedir: Engelli kimlik kartı Engelli sağlık raporu Nüfus cüzdanlarına işlenmiş ve engelli oranı yüzde 40 ve üzerinde olanların nüfus cüzdan fotokopileri Emekli Sandığı Serbest Seyahat Kartı ( Gazi Tanıtım Kartı, Şehit Ailesi Ücretsiz Seyahat Kartı, Vazife Malulü Ailesi Ücretsiz Seyahat Kartı) Bilgi için (212) 4737373 arayınız

Türkcell Süperonlıne hizmetleri: Engel Tanımayanlar kampanyasından engellilik oranları %40 ve üzeri olan Engelliler, Gaziler, Şehit Eşleri ile Engelliler, Gaziler ve Şehitlerin birinci derece yakınları (anne, baba veya çocuklar) faydalanabilirler. Hak sahipleri Turkcell Superonline Müşteri Hizmetlerine (0 850 222 0 222) yapılacak başvurularla kampanyaya katılabilirler. Bu hizmetlerde %25 indirim mevcuttur.

Türk Telekom Sosyal Tarife: Türk Telekom Sosyal Tarife engelliler, gaziler ve şehit yakınları için düzenlenmiştir. Başvuru için engelli raporu, nüfus kağıdı fotokopisi gereklidir. Aşağıdaki fiyatlandırmalar 2018 yılına ait fiyatlardır.

Paket Özellikleri: Tarifenizle ayda 3.000 dakika şehir içi, şehirlerarası, 444’lü numaralar ve üç haneli numaralar yönlerine görüşme yapabilirsiniz.

Sosyal Tarife; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ücretsiz seyahat kartı verilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını müşterilerimiz tarafından tercih edilebilir.

18 yaşından küçük bedensel engelli vatandaşlarımız, velisinin/vasisinin iz?ni ile bu tarifeden faydalanabilecektir.

Özür durumuna göre, tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzeri olan müşterilerimizden tam teşekküllü hastanelerden alınmış olan sağlık kurulu rapor/heyet raporu ibraz edenler faydalanabilir. Kurumlar tarafından tahsis edilen "kimlik kartları" ile yapılan başvurular kabul edilebilir.

Akşam 7' den Sabah 7' ye şehir içi, şehirler arası, 444 ve 3 haneli numaralar ile ayda ilave 3.000 dakika bedava konuşma tarifenize dahildir.

Kullanılmayan dakikalar bir sonraki aya devretmez.

Paket ücreti, tüm vergiler dahil, aylık 15 TL'dir.

Paket dakikaları bittiğinde şehir içi ve şehirlerarası aramalar dakikası 13 kuruş üzerinden ücretlendirilir.

Yurt içi GSM aramaları dakikası 37 kuruş üzerinden ücretlendirilir.

Milletlerarası 1. kademe sabit hat aramaları dakikası 14 kuruş üzerinden ücretlendirilir. 

Hediye dakikalar yalnızca Türk Telekom şebekesi içi aramalar için geçerlidir. STH yönüne yapılan aramalar hediye kapsamında değildir. Sadece adına kayıtlı bir telefon aboneliği için bu tarifeden faydalanılabilir. Abonelik sadece belge ile durumunu ispatlayabilen müşteriler için geçerlidir. Doğal vasi veya mahkeme kararı ile vasi olan kişiler Sosyal Tarife’den faydalanamaz. Beyaz Kart, Belediyelerin vermiş olduğu Paso veya benzeri kartlar ile yapılan başvurular kabul edilmez.

TTNet-Fiber İnternet: Gazi ve Şehit yakınları müşteriye ait T.C. Nüfus Cüzdanı Gazi ve Şehit yakınları müşteriye ait Emekli Sandığı serbest kartı Başvuran 1. derece yakını ise, yakınına ait T.C. Nüfus Cüzdanı Başvuru sırasında istenen koşullar şunlardır: İndirimli paketlerden engellilik oranı % 40 ve üzeri olan Engelliler, Gaziler, Şehit eşleri ile Engelliler, Gaziler ve Şehitlerin birinci derece yakınları (anne, baba veya çocuklar) yararlanabilirler.

Abonelik başvurusunu engelli, gazi/şehit eşi yapıyorsa abonelik, bu kişilerin üzerine yapılır. Gazi/şehitin birinci dereceden yakını (anne, baba veya çocuğu) abonelik için başvurursa; abonelik engelli, gazi/şehit yakını üzerine gerçekleşecektir.

Bu paketlere başvuruda bulunulacak her T.C. Kimlik Numarası için bir paket satışına izin verilecektir.

Çalışanlar için Yer değişikliği hakkı: Gazi-vazife malulü personelin devlet memuru olan yakınlarının atama işlemlerinde kolaylık sağlanır. Bu kişilerin eşleri, anne, babaları ve çocuklarından biri de atamalara yönelik haklardan yararlanır. Bu hak için personel, bu nedenlerin oluştuğu tarihten itibaren bir yıl içerisinde süre ve dönem şartı aranmadan yer değiştirebilir. Çalıştığınız kurumun atama ve yer değişikliği yönetmeliğini inceleyiniz.

Emniyet teşkilatı personelinden başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede vazife malulü olanların yakınlarının ikinci bölge illere atanma muafiyeti, nüfusa kayıtlı olduğu illere atanabilmesi sağlanır.

Gazi-vazife malulü personelin öğretmen olan yakınlarının atama işlemlerinde kolaylık sağlanır. 

Çalışanların idari izinleri:

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazilere, 19 Eylül Gaziler Gününde idari izin verilir. Bu kişilerden engelli kimlik kartı olanlar; 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ilk gününde (10 Mayıs) idari izin kullanırlar. Aynı gün gazi eşleri de idari izinlidir.

18 Mart Şehitler Gününde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, şehit eşi, çocukları, anne ve babalarına idari izin verilir (Bakınız; Başbakanlık Genelgesi 2005/27, Şehitler ve Gaziler Günü)

Gazilerin, gazi ve şehit çocuklarının eğitimleri

1. Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca askeri öğrenci alımlarında; gazilerin ve şehitlerin çocuklarına, askeri okullara girişte, giriş koşullarını sağlamaları halinde ek puan veya kontenjan verilerek öncelik sağlanır.


2. Okul Öncesi, İlk ve Orta Öğretim (genel lise dâhil) için kayıt yaptıracak çocuklar, ülke genelinde istedikleri okula kayır yaptırabilirler. Özel okullar, gazi ve şehit çocuklarına ücretsiz eğitim verebilirler.

Üniversitede okuyan, gazi, gazi ve şehit çocuklarından, eşlerinden Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurtlardan ücretsiz yararlanırlar.

3. KYK burslarından öncelikli yararlanırlar.

4. İkinci öğrenim de dâhil üniversitede bu kişilerden katkı payı ve öğrenci ücreti alınmaz.

Gazi-vazife malulü personel çocuklarına ve şehit çocuklarına polis meslek yüksekokullarına girişte puan indirimi uygulanması yapılır.

Diğer Haklar

TSK Mehmetçik Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı ve OYAK tarafından ölüm/maluliyet durumlarında üyelere yardımları vardır.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden istifade edebilirler.

Spor müsabakalarına ücretsiz giriş hakları vardır.

Devlet Tiyatrolarından ücretsiz yararlanabilirler. 

Turizm ve Kültür Bakanlığına ait müzelerden, tarihi, turistik ve ören yerlerine ücretsiz girebilirler.

Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl, hac görevi için özel planlama yapılmaktadır.

Otoparklardan ücretsiz yararlanabilirler.

THY (Türk Hava Yolları) tarafından iç hat seferlerinde %20, dış hat seferlerinde %40 indirim uygulanmaktadır.

PTT Genel Müdürlüğü Şehit yakınları ve Gazilere aile fertlerine gönderecekleri kargo ve APS kuryelerinde %10 indirim uygulamaktadır.

Gazi-vazife malulü personelin silah bulundurma ve taşıma ruhsatının vazife malullüğünden dolayı harçtan muaf tutulur.

Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimlerine, sağlık rapor alımı, ücretsizdir.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili hakların kullanımında; Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğünün 0312 462 47 61-62-63-64 nolu telefonlarından detaylı bilgi alınabilecektir.

Alo 183 Sosyal Hizmetler

Alo 183 hattı aracılığıyla kadın, çocuk, engelli ve yaşlı, şehit yakınları ve gazilerle ilgili gelen çağrılar değerlendirilerek rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. İhmal istismar ve şiddet vakaları veya töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için tedbir mahiyetindeki ihbarlar,  durumun aciliyeti göz önünde tutularak, vakanın bulunduğu ilin acil müdahale ekip sorumlusuna yönlendirilmektedir. Acil müdahale ekibi vakayı değerlendirdikten sonra emniyet veya jandarma birimleri ile koordinasyon sağlayarak, kısa zamanda müdahale edilmesini sağlamaktadırlar.